Adatvédelmi nyilatkozat

hírlevél küldéshez és az alkalmazás használatához szükséges adatkezeléshez

A www.csiriboo.hu weboldal (a továbbiakban: honlap) üzemeltetője Szalkai Zsófia egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő). A honlap működtetése során a látogatók és a hírlevélre regisztrálók személyes adatait kezeli.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Szalkai Zsófia E.V.

Székhely és levelezési cím: 9171, Győrújfalu, Kölcsey Ferenc utca 14/A

Telefonszám: +36 30 507 7855

Email cím: info@csiriboo.hu

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A hírlevél küldéshez kapcsolódóan a következő személyes adatait kezeljük:

név

e-mail cím

Az alkalmazás használata következtében a következő személyes adatokat kezeljük

  • név (a felhasználó által a regisztrációnál megadott név)
  • e-mail cím (a regisztrációnál megadott e-mail cím)
  • a felhasználó által megadott dátumok (születésnapok, névnapok)
  • a kívánságlisták nevei
  • a kívánságlistára felvett termékek linkje, neve, ára, képe, leírása
  • a kívánságlista megosztásakor beírt e-mail címek és nevek
  • a kívánságlista megosztásakor írt személyes üzenet és az ajándék megvétele után írt személyes üzenet

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a regisztráció és azt követően az alkalmazás használata során, illetve a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A fent említett hozzájárulást Ön a regisztrációval, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával.

4.2. Az adatkezelés célja a webes alkalmazás használata és a hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a szolgáltatás biztosítására és a hírlevél küldésre használja.

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet megadta a regisztrációkon és/vagy a hírlevélre való feliratkozáskor.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Regisztráció esetén a személyes adatok kezelése a felhasználói fiók törléséig tart, mely a 8.1. pontban meghatározott módön történik. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.2. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon önkéntesei, munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése feladata és kizárólag a szolgáltatás biztosítására használhatják ezen adatokat.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: info@csiriboo.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az info@csiriboo.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben sem lesznek újra helyreállíthatók.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

7.5. Az Érintett az Info.tv. (2011. évi CXII. tv.), valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

FIÓK TÖRLÉSE / LEIRATKOZÁS

8.1. A felhasználói fiók esetében a regisztráció után az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön által megadott adatokat, ameddig Ön a felhasználói fiókját nem törli. Az alkalmazáson belül a Fiók beállításai menüpont alatt megtalálható „Fiókom törlése” opció megnyomásával lehet törölni. A rendszer figyelmeztet, hogy a fiók törlésével az adatok végleges törlésre kerülnek és azok nem visszaállíthatóak. Ennek elfogadásával végleges törlésre kerül a felhasználói fiók, a hozzá kapcsolódó kívánságlisták és a megosztás során megadott e-mail címek. Ha egy listát megosztott korábban és ezt követően a másik fél regisztrált, az ő regisztrációja nem törlődik, viszont a korábban megosztott lista, mely a törölt fiókhoz tartozik, eltűnik a másik oldalon is.

 

8.2.Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevélre feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő további hírleveleivel nem keresi meg az Érintettet. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 

8.3. Ha a fenti módon nem sikerül felhasználói fiókot törölni vagy a hírlevélről leiratkozni az info@csiriboo.hu elérhetőségen kérjen segítséget.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.4. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat egyoldalúan módosítsa, de erről tájékoztatási kötelezettséget vállal.

Hasznos és élvezetteli felhasználást kívánunk a Csiriboo alkalmazáshoz!

A Csiriboo csapata